Register   

Vedtekter


Oppdatering:

Vi anbefaler at du kontakter privatetterforsker Etterforsker1 AS for bistand (både næringsliv og privatpersoner).

Du kan ringe Etterforsker1 på telefon (+47) 21 60 81 78 hele døgnet!

Organisasjonen Sikkherhet Norge er lagt ned og disse nettsidene vedlikeholdes ikke lenger (per desember 2017).Her er foreningens vedtekter:
 
 
§1. Navn Foreningens navn er Sikkerhet NorgeForening for privatetterforskning, utredning, granskning og sikkerhet
Foreningens initialer er SNForeningen er registrert i Brønnøysundregisterene.

§2. Formål SN skal være en interesseorganisasjon for personer eller personlige foretak som utfører privat etterforskning, utredning, gransking og sikkerhet. I kraft av sin faglige tyngde og størrelse skal SN søke å være en samarbeidspartner for myndigheter, media og samfunnet generelt. Som representant for bransjen skal SN stå for høy troverdighet, skape normer for etikk, faglig nivå og utvikling.

§3 MedlemskapSom medlem av SN opptas personer med tilfredsstillende vandel og relevant kompetanse.Søker må vedlegge Politiattest og firmaattest sammen med søknaden om medlemskap. Medlemmet er bundet av foreningens vedtekter og etiske reglerog skal følge alle lover, pålegg, direktiver, reguleringer ogforskrifter som berører medlemmets virksomhet. Eventuelt avslag på søknaden om medlemskap, begrunnes ikke.

§4, Opphør av medlemskapa.
 
a. Oppsigelse av medlemskapet skal være skriftlig.
b. Kontingent skal være betalt innen 1. mars
c. Dersom et medlem overtrer vilkårene under §3 eller opptrer illojaltovenfor foreningen og/eller foreningens medlemmer, kan medlemskapetumiddelbart bringes til opphør. d. Saker om eksklusjon skal behandles av et samlet styre. Klage som blir tilsendt SN direkte eller via et medlem, vil automatisk blibehandlet med grunnlag i SN vedtekter og etiske regler. Medlemmene er bundet til den avgjørelse som blir fattet av styret i SN.Reaksjoner kan være:1. Saken henvises til rettsystemet uten merknad/avvises 2. Medlem ekskluderes for 1 –3 år 3. Medlem ekskluderes for alltid.

§5. Organisasjon NS er en forening med følgende organer:
 
a. Styreformann
b. Nestleder
c. Sekretær
d. Kasserer
e. Styremedlem
Opptaksnemnd Denne består bestandig av foreningens leder, samt et valgt medlem. Det valgte medlemmet velges på årsmøte, og for et år av gangen.

§6. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned.Generalforsamlinger innkalles av Styreformann med minst 6 uker før generalforsamlingen.Regnskap i revidert stand fremlegges på årsmøtet.Årsberetning vedlegges innkallingBudsjett for inneværende år, fremlegges på årsmøtet Hvert medlem har en stemme. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styret i hende minst tre uker før generalforsamlingen. Forslag fremsatt av styret skal sendes medlemmene sammen med innkallingen.

§7. Generalforsamlingen behandler:
 
a. KonstitueringValg av møteleder
b. Valg av referentValg av 2 protokollunderskrivere.
c. Styrets årsberetningRegnskap med revisors beretning
d. Fastsettelse av styrets honorar
e. Budsjett og kontingent
f. Innsendte forslag
g.Valg. ( Det velges styre, valgkomité og revisor )